Get Adobe Flash player

 

 ขอจงให้ทุกๆ คนรักศักดิ์ศรี            มีบารมีสิบประการไม่สบสน

  ทานบารมี ข้อที่หนึ่งกันทุกคน          อย่าสับสนมีสี่อย่างในทางทาน

  ทานที่หนึ่ง วัตถุทาน คือการให้        สี่ปัจจัยให้หยุกยาให้อาหาร

  อีกทั้งให้เครื่องน่งห่มพอประมาณ     วัตถุทานดังที่แจ้งแถลงใจ

  ทานที่สอง วิทยาทาน ให้ความรู้       ช่วยเชิดชูศาสนาพาสดใส

  ให้ที่สาม อภัยทาน กำลังใจ             ให้ที่สี่ ธรรมะ  ไว้คืให้ธรรม

  บารมีข้อที่สองต้อง ถือศีล                คนทั่วถิ่น  รักษาศีล  ถิ่นสยาม

  ศีลข้อห้า ศีลข้อแปด สิบงดงาม         สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้ำ งามแน่นอน

  เนกขัมมะบารมี ข้อที่สาม              ออกจากกาม เสียงกลิ่นรส อันสลอน

  ลดละเลิกดูหมอลำฟังละคร                ออกแน่นอน  กามคุณได้บุณจริง

  อธิษฐานบารมี ข้อที่สี่                      เราต้องมีสัจธรรมทั้งชายหญิง

  ตั้งเป้าหมายไปทำบุญต้องไปจริง        สุขใจยิ่งตั้งใจจริงแล้วกระทำ

  สัจจะบารมี  ข้อที่ห้า         ตั้งใจว่า ทำอย่างไร  หนึ่งสองสาม

  มีสัจจะว่าอย่างไรจงทำตาม         อย่าวู่วามทำไปเถิดจะเกิดดี

  วิริยะบารมี ข้อที่หก          เราอย่าตกเรื่องความเพียรขมันขมี

  จงขัน พยายามทำกรรมดี            วิริยะบารมีดีนักแล

  ข้อที่เจ็ดบารมีคือ ขันติ              เราต้องมีความอดทนที่ดวงแข

  เราอดทนเราไม่บ่นแม้ญาติไม่แล   เกิดและแก่ป่วยเจ็บตายให้อดทน

  ข้อที่แปดมี เมตตา ให้จงมาก       กรรมวิบากให้อภัยใจเลิศล้น

  ให้สงสารให้เห็นใจในทุกคน        สุขใจล้นมีเมตตาบารมี

  บารมีข้อที่เก้าคือ  ปัญญา           ความฉลาดการศึกษาพาสุขี

  มีเหตุผลความนึกคิดจิตกวี           สิ่งดีๆ มีปัญญาพกพาไป

  อุเบกขาบารมี ข้อที่สิบ                เราจงหยิบการวางเฉยอย่าสงสัย

  ให้วางเฉนเห็นเขาป่วยเห็นเขาตาย  อย่าดีใจอย่าเสียใจให้ปล่อยวาง

  สิบประการบารมีที่ว่าไว้               จงสอนใจให้ผ่องแผ้วแล้วสะสาง

  เป็นมงคล  เกิดเป็นคนอย่าหลงทา  เรื่องปล่อยวางบารมีสิบประการ

  พุทธศาสนาล้ำเลิศประเสริฐยิ่ง      สัจจะจริงสุขใจยิ่งให้สืบสาน

  ใหทนุให้บำรุงคงอยู่นาน         เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมนำสุขใจ

  ข้อที่หนึ่ง  ปริยัติธรรมะเกิด          ข้อที่สองมาเถิดปฏบัติธรรมะไว้

  ข้อที่สามปฏเวธน้อมนำใจ            ข้อที่สี่เผยแผ่ให้ชนทั้งปวง

  ปฏิบัติ คือการเรียนเพียรให้รู้         ธรรมะสู่คู่มวลชนคนแดนสรวง

  รู้ให้แจ้ง รู้ให้จริงอย่าหลงลวง       อย่าไปห่วงความลำบนคือคนจริง

  เมื่อรู้แล้วปฏิบัติให้จงได้              เรื่องพิษภัยแก่ใจกายอย่าสุงสิง

 ตั้งใจเอาปฎิบิติสัจจะจริง             ลำบากยิ่งก็ต้องทนจนหรือตาย

 ปฏบัติดีแล้วจะเห็นผล                ในบัดดลปฏิเวธมาอย่าสงสัย

เมื่อรู้แล้วพบความจริงแสนสุขใจ  สืบสานไปเผยแผ่ธรรมนำสุขเอย............... 

HONGKONG DHAMMARAM TEMPLE

NO.33-G  Nam Hang Pai, Tai Tong Road. Yuen Long, New  territories, Hong Kong Tel : 2475 1686