Get Adobe Flash player

ที่เราไปวัดทำบุญกันทุกวันนี้ เวลาพระคุณเจ้าท่านให้พรคงไม่ทุกคนที่รู้ความหมาย

คิดแต่ว่าฟังไปให้จบๆ ซึ่งน่าเสียดายมากๆ ที่อุตส่าห์มาวัดแต่ละทีแต่ได้บุญกลับไปไม่เต็มที่

ต่อไปนี้เวลาไปวัด พอเราถวายอาหารแล้วพระท่านให้พรขอให้ทุกท่านจงตั้งใจน้อมรับเอา

คือมีแต่สิ่งดีๆที่เป็นมงคลทั้งนั้น " อย่างเช่น"(บทดรวดน้ำ)alt

ยะถา วาริวะหา ปูรา             ห้วงน้ำที่เต็ม

ปริปูเรนติ สาคะรัง               ย่อมยังสมุทร์สาครให้บริบูรณ์ได้ฉันได

เอ วะเม วะ อิโตทินัง          ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้

เปตานัง อุปะกับปะติ           ย่อมสำเร็จประโยชย์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น

อิจฉิตัง ปัดถิตังตุมหัง         ขออิฏฐิผลที่ท่านปราถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว

ขิบปะเมวะ สมิชฌตุ            จงสำเหร็จโดยฉับพลัน

สัพเพ ปูเรนตุ สังกับปา       ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่

จันโท ปัณณะระโสยะถา      เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ

มะณิ โชติระโสยะถา             เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี

(บทสวดให้พร)

สัพพีติโยวิวัชชันตุ                 ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป

สัพพะโรโค วินัสสะตุ           โรคทั้งปวง(ของท่าน)จงหาย

มาเตภะวัตวันตะราโย          อันตรายอย่ามีแก่ท่าน

สุขีทีฆายุโกภะวะ                 ท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน

อะภิวาทะนะสีลิสสะ             บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ

นิจจังวุฑฒาปะจายิโน         มีปกติอ่อนน้อม(ต่อผู้ใหญ่)เป็นนิตย์

จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ       ย่อมเจริญด้วยธรรม สี่ ประการคือ

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง      อายุ วรรณะ สุขะ พละ

เห็นใหมพรแต่ละคำ ฟังแล้วมีความหมายแสนวิเศษแค่ใหน

ซาบซึ้งเพียงใด เมื่อรู้ความหมายแล้ว ขอให้ทุกท่าน ไปวัดครั้งต่อไป

จงตั้งใจน้อมรับเอาพรวิเศษอันเป็นมงคลนี้ ทุกท่านเถิด.........

 

เขียนโดยคุณนายหยง

 

 

 

HONGKONG DHAMMARAM TEMPLE

NO.33-G  Nam Hang Pai, Tai Tong Road. Yuen Long, New  territories, Hong Kong Tel : 2475 1686