Get Adobe Flash player

"รักหลงพาคนหกคะเมน

ตีลังกา" อย่าคิดว่าไม่จริง คนเราลองตกหลุมรักเขาอย่างไร

หินที่อยู่ข้างนอกก้อนใหญ่ก็มองไม่เห็น   รักมากเกินไปก็กลายเป็นหลง นอกจากรักหลง

ยังมีความโกรธ  ความโลภอีก กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ เป็นคนอารมณ์ร้อน ทําไมเราไม่

รู้จักควบคุมอารมณ์ของเรา  อารมณ์นั้นเกิดเมื่อเราใช้อายตนะของเรา ไม่มอง ไม่ฟัง

ไม่ดู และไม่คิด ว่ามันต้องเป็นอยางนี้  อารมณ์ที่มีมากเกินไปก็เหมือนกับเข็ม  คนสมัยนี้

ชอบฝังเข็ม  เข็มที่ทิ่มเข้าไป ทิ่มถูกที่ก็รักษาโรคได้  ถ้าทิ่มผิดทีก็อาจจะเกิดอันตรายได้

ฉะนั้น ถ้าเราสามารถหักห้ามอารมณ์ได้  ก็ให้รู้จักหัาม หากหักห้ามไม่ได้ ต้องรู้จักควบคุม

ให้มีอยู่ในสิ่งที่พอเมาะพอควร  ไม่เช่นนั้นแล้วเราเองก็จะเตลิดไปไกล  หรือว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์

โลกนี้เป็นทุกข์  ก็เลยหาทุกข์มาใส่ตัว  แล้วเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร.....

HONGKONG DHAMMARAM TEMPLE

NO.33-G  Nam Hang Pai, Tai Tong Road. Yuen Long, New  territories, Hong Kong Tel : 2475 1686